• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Cái lưng

Ảnh hưởng của HCO3 ra sao?

Effect van HCO3 - Blog13 nën

HCO3 là muối nở. Chất này làm tăng độ pH của chất nền. Trong bài này chúng tôi bàn về ảnh hưởng của muối nở, khi nào nên dùng, khi nào không nên dùng và chất này từ đâu ra.  

Trung hòa độ pH

Khi độ pH quá thấp, thêm vào muối nở có thể có lợi cho hoa màu. Khi độ pH quá thấp cây có thể hấp thụ quá ít lưu huỳnh hoặc nitơ, do đó cây có thể bị ngô độc. Muối nở có thể trung hòa độ pH. Nhưng khi độ pH đã cao, thì không nên cho quá nhiều HCO3. Hoa màu của quí vị có thể hấp thụ kém hoặc không hấp thụ một số nguyên tố dinh dưỡng và nước sẽ ngả màu xanh vì rêu. Cây có thể bị chết. 

Không là nguyên tố dinh dưỡng

Muối nở không là nguyên tố dinh dưỡng, nên không đươc thêm vào hỗn hợp đất. Tuy vậy, chất này vẫn có thể có trong hỗn hợp và được ghi trong phân tích dinh dưỡng trên bao bì đất. Như muối nở có thể có khi bón vôi. Nó cũng thường có trong đất sét, phân trộn và nước. Ngoài ra, muối nở có thể phát sinh trong rễ từ CO2 khi độ pH tăng. Trong khi ươm trồng, muối nở có thể phát sinh khi bón phân tăng độ pH. 

Muốn tránh muối nở phát sinh khi bón phân tăng độ pH, thì nên điều chỉnh việc bón phân với thành phân chua nhiều hơn.

Làm cách nào nhận ra là độ pH quá cao?

Khi độ pH quá cao, quí vị sẽ thấy điều này trước tiên ở trên cây. Lá sẽ ngả màu xanh nhạt sang vàng đậm và đầu lá sẽ cong lên. Cuống lá thường ngả màu tím.   

Cần tư vấn riêng?

Nếu quí vị cần tư về độ HCO3 trong hỗn hợp đất? Chúng tôi sẵn sàng. Chúng tôi có nhiều sản phẩm có thể giúp cho hoa màu của quí vị tươi tốt hơn. Khi muối nở khiến cho độ pH quá cao, quí vị có thể ngăn lại bằng BAC pH- fosfor. Chất này dễ hòa tan trong nước.

« Cái lưng

Scroll to top