• Header-downloads-1.jpg

Faqet e sigurisë

Kur produktet përmbajnë lëndë apo preparate të rrezikshme, është e detyrueshme që ne të vëmë në dispozicionin tuaj fletën përkatëse të të dhënave të sigurisë.

Në këtë faqe do të gjeni informacionin mbi sigurinë (Material Safety Data Sheets, shkurtimisht MSDS) e produkteve „BAC“, sipas rastit.

Më shumë informacione?

Dëshironi më shumë informacione për produktet „BAC“ ose për përbërësit e këtyre produkteve?

Na kontakto

Scroll to top